Regulamin korzystania z kursu

Poniższe punkty regulaminu określają warunki i zasady korzystania z kursu Holistyczna Odporność, którego twórcą i właścicielem prawnym jest WOJCIECH GORZELANNY oraz PRACOWNIA PROSELF PAWEŁ HOFFMAN. Regulamin odnosi się do wszelkich treści, które kurs zawiera, a są to: filmy video, teksty, oraz grafiki.

Definicje

Terminy użyte w regulaminie oznaczają odpowiednio:

1. Abonament – opłata za korzystanie z kursu Holistyczna Odporność..

2. Dostęp – czas na który Użytkownik otrzymuje możliwość korzystania z kursu Holistyczna Odporność, po wniesieniu określonej opłaty.

3. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną zawierającą Umowę bez bezpośredniego związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową,

4. Regulamin – niniejsze punkty regulaminu świadczenia usług w postaci kursu online przez firmę WOJCIECH GORZELANNY Os. Winiary 10/3, 60-665 Poznań, NIP 7772384139, REGON 361210960, nr konta: mBank 83 1140 2004 0000 3102 6542 0502, oraz PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO I TERAPII HOLISTYCZNEJ PROSELF PAWEŁ HOFFMAN ul. Majora Henryka Sucharskiego 18/16, 65-562 Zielona Góra, NIP 9291586801, REGON 385823950, które to podmioty są właścicielem serwisu www.kursyhogo.eu.

5. Umowa – umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy firmą WOJCIECH GORZELANNY oraz PRACOWNIA PROSELF PAWEŁ HOFFMAN a Użytkownikiem, o treści, którą ustala regulamin.

6. Usługa – kurs Holistyczna Odporność, świadczony drogą elektroniczną przez firmę WOJCIECH GORZELANNY oraz PRACOWNIA PROSELF PAWEŁ HOFFMAN na rzecz Użytkowników.

7. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez firmę WOJCIECH GORZELANNY oraz PRACOWNIA PROSELF PAWEŁ HOFFMAN;

Warunki świadczenia usług

1. Aby w pełni korzystać z Usług należy spełnić następujące warunki techniczne:

  • Użytkownik musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.
  • Użytkownik musi mieć dostęp do urządzenia z możliwością przeglądania stron www, oraz aktywny dostęp do sieci internetowej o przepustowości nie mniejszej niż 1MB/s ,
  • Użytkownik musi posiadać system operacyjny Microsoft w wersji Windows XP lub nowszej,
  • Użytkownik musi mieć zainstalowaną sprawnie działającą przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej albo Firefox w wersji 4 lub nowszej,
  • Przeglądarka użytkownika musi mieć włączoną akceptację plików Cookie oraz obsługę skryptów Java Script;
  • Użytkownik musi posiadać zainstalowane oprogramowanie komputerowe Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej.

2. Możliwe jest także korzystanie z Usług przy wykorzystaniu innych urządzeń i innych, niż wskazane systemy operacyjne lub przeglądarek internetowych, z zastrzeżeniem, że ze względów technologicznych mogą pojawić się przez to utrudnienia w korzystaniu z Usług za co odpowiedzialność firmy WOJCIECH GORZELANNY oraz PRACOWNIA PROSELF PAWEŁ HOFFMAN jest wyłączona.

3. Użytkownikiem jest wyłącznie osoba, która:

  • zarejestrowała się w serwisie www.kursyhogo.eu, określiła niepowtarzalną nazwę Użytkownika oraz hasło dostępu oraz wskazała adres konta poczty elektronicznej, które jest aktywne. Działanie i aktywność konta pojawia się wraz z zaksięgowaniem wpłaty. Abonament – jest liczony od momentu pierwszego zalogowania się Użytkownika do usługi.
  • zaakceptowała Regulamin korzystania z Kursu oraz opłaciła Usługę

4. Usługi świadczone poprzez Kurs Holistyczna Odporność, do którego wszelkie prawa posiada firma WOJCIECH GORZELANNY oraz PRACOWNIA PROSELF PAWEŁ HOFFMAN przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów.

5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usług wyłącznie zgodnie z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

6. Kurs Holistyczna Odporność składa się z elektronicznych materiałów wideo zawierających wykłady, zdjęcia, dokumenty elektroniczne, ćwiczenia i testy, które są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), na korzystanie z których licencji udziela firma WOJCIECH GORZELANNY oraz PRACOWNIA PROSELF PAWEŁ HOFFMAN;

7. Firma WOJCIECH GORZELANNY oraz PRACOWNIA PROSELF PAWEŁ HOFFMAN oświadcza, iż udziela Użytkownikowi ograniczonego w czasie ważnością Abonamentu, uprawnienia do korzystania z materiałów udostępnionych w ramach Usług, wyłącznie na użytek własny Użytkownika związany bezpośrednio z korzystaniem z tych Usług. Celem dozwolonego użytku będzie wyłącznie: wyświetlanie kursu na ekranie urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika do korzystania z Usług, zapisywanie w pamięci urządzenia materiałów Kursu, zapisywanie na dowolnych nośnikach pamięci elektronicznej oraz drukowane w pojedynczym egzemplarzu.

8. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień Użytkownikowi nie wolno upubliczniać, ani w żaden inny sposób wykorzystywać materiałów lub informacji, do których firma WOJCIECH GORZELANNY oraz PRACOWNIA PROSELF PAWEŁ HOFFMAN posiada wyłączne prawa autorskie. Jakiekolwiek inne wykorzystanie materiałów udostępnionych w ramach Usług wymaga uzyskania uprzednio wyraźnej pisemnej zgody autora..

9. Użytkownikom, będącym Konsumentami przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług zawartej z firmą WOJCIECH GORZELANNY oraz PRACOWNIA PROSELF PAWEŁ HOFFMAN, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt 10 poniżej.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

11. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować firmę WOJCIECH GORZELANNY lub PRACOWNIA PROSELF PAWEŁ HOFFMAN o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

12. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, znajdującego się pod poniższym linkiem: OŚWIADCZENIE, jednak nie jest to obowiązkowe.

13. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

14. Czas dostępu do kursu liczony jest w dniach, począwszy od daty pierwszego zalogowania się Użytkownika do Kursu – do ostatniego dnia okresu obowiązywania Abonamentu włącznie.

15. Cena Abonamentu wyrażona jest w złotych polskich (PLN) .

16. Użytkownik otrzymuje Abonament przedpłacając określoną przez firmę WOJCIECH GORZELANNY oraz PRACOWNIA PROSELF PAWEŁ HOFFMAN kwotę pieniędzy przez operatora płatności, którym jest PayU.

17. Firma WOJCIECH GORZELANNY oraz PRACOWNIA PROSELF PAWEŁ HOFFMAN zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów, dostęp do Kursu może być utrudniony lub niemożliwy, za co odpowiedzialność firmy: WOJCIECH GORZELANNY oraz PRACOWNIA PROSELF PAWEŁ HOFFMAN wobec Użytkowników jest wyłączona, jednakże firma zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub/i najkrócej.

Polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod linkiem: polityka prywatności.

Płatności

Operatorem kart płatniczych jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444

Zablokowanie lub usunięcie konta oraz reklamacje

1. Firma WOJCIECH GORZELANNY oraz PRACOWNIA PROSELF PAWEŁ HOFFMAN zastrzega sobie wszelkie prawo do czasowej lub całkowitej blokady w korzystaniu z Kursu przez Użytkownika, jeżeli materiały wykorzystywane są przez Użytkownika naruszają niniejszy Regulamin bez zwrotu wcześniej uiszczonej przez niego przedpłaty.

2. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Usługi i usunąć swoje dane, poprzez pisemne zgłoszenie na adres: p.hoffman@kursyhogo.eu lub w.gorzelanny@kursyhogo.eu, jednocześnie firma WOJCIECH GORZELANNY oraz PRACOWNIA PROSELF PAWEŁ HOFFMAN oświadcza, że nie zwraca wcześniej uiszczonej opłaty za Kurs – z zastrzeżeniem postanowień dotyczących prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa

3. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że usunięcie konta Użytkownika powoduje bezpowrotną utratę wszelkich informacji zgromadzonych

4. Reklamacja składana przez Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:

a) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,

b) e-mail (login) Konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,

c) przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,

d) podpis osoby składającej reklamację oraz datę.

5. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną na adres p.hoffman@kursyhogo.eu lub w.gorzelanny@kursyhogo.eu lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny:

WOJCIECH GORZELANNY, Os. Winiary 10/3, 60-665 Poznań
lub
PRACOWNIA PROSELF PAWEŁ HOFFMAN ul. Majora Henryka Sucharskiego 18/16,
65-562 Zielona Góra

6. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu. w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowej reklamacji, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.

7. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.

8. Reklamacje z powodu wolnego działania Usługi, które jest spowodowane łączem internetowym o przepustowości mniejszej niż określone w wymogach technicznych niniejszego Regulaminu – nie będą rozpatrywane.

9. Abonament na korzystanie z kursu jest sprzedawany na okres dwóch lat. Reklamacje oraz prośby o bezpłatne przedłużenie/ponowne aktywowanie licencji warsztatów motywowane indywidualnymi przypadkami losowymi, występującymi po stronie Użytkownika warsztatów (np. choroba, wyjazd, brak dostępu do internetu, itp.) nie będą rozpatrywane.

Postanowienia końcowe

Usługodawca zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i wedle własnego uznania. W przypadku istotnych zmian użytkownicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail) lub za pośrednictwem powiadomień w serwisie Usługodawcy.

5. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na stronie3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

4. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług firmy WOJCIECH GORZELANNY oraz PRACOWNIA PROSELF PAWEŁ HOFFMAN rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy rzeczowo polski sąd powszechny.

5. Kurs Holistyczna Odporność nie może stanowić podstawy do roszczeń dotyczących zdrowia fizycznego i psychicznego. Kurs Holistyczna Odporność nie może być traktowany jako psychoterapia lub pokrewne jej formy oraz nie zastępuje specjalistycznych konsultacji medycznych.