Polityka prywatności

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych oraz operatorem serwisu internetowego pod adresem: www.kursyhogo.eu (dalej zwanego „Serwisem”) jest firma WOJCIECH GORZELANNY Os. Winiary 10/3, 60-665 Poznań.

2. Kontakt

Z Administratorem Twoich danych osobowych, możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw wysyłając wiadomość na adres e‑mail: p.hoffman@kursyhogo.eu, w.gorzelanny@kursyhogo.eu; pod numerem telefonu: +48 695 931 788 lub +48 886730 515; lub pisemnie na adres naszej siedziby, określonym w pkt 1.

3. Cele i podstawy przetwarzania

 • w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust.1 lit. b RODO1);
 • w celach marketingowych związanych ze świadczeniem usługi Newsletter, na podstawie Twojej wyraźnej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w celach analitycznych poprzez monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych; optymalizacji naszych usług i produktów na podstawie Twoich uwag na ich temat, Twojego zainteresowania, logów technicznych Serwisu, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych towarów i usług oferowanych w Serwisie, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzysta Administrator przy ich przetwarzaniu, jak biura rachunkowe, kancelarie prawne, firmy informatyczne, dostawcy usług IT, banki, firmy kurierskie;
 • organom władzy publicznej, w tym sądom, organom ścigania, organom regulacyjnym, w celu spełnienia obowiązków nałożonych przepisami prawa na Administratora;

4. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Okres przechowywania danych.

 • Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałaś w sprawie jej zawarcia;
 • Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług przetwarzamy do końca okresu przedawnienia wszelkich potencjalnych roszczeń wynikających z umowy.
 • Twoje podstawowe dane kontaktowe są przechowywane dla celów marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

6. Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych:

Jeżeli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne.

 1. prawo do usunięcia danych:

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

 1. ograniczenia przetwarzania danych:

Jeżeli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 1. prawo do przenoszenia danych:

Masz prawo otrzymać od nas w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam dostarczyłeś/aś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

 1. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj odpowiednie żądanie pod adres email: p.hoffman@kursyhogo.eu lub w.gorzelanny@kursyhogo.eu, zadzwoń pod numer: +48 695 931 788 lub +48 886730 515, lub napisz na adres naszej siedziby wskazany w pkt 1.

Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień jesteśmy zobowiązani odpowiednio Cię zidentyfikować dokonując uwierzytelnienia.

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługi dostępne w Serwisie: adres e-mail, imię i nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy Adres (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj), NIP oraz adres IP. Jeżeli zdecydujesz się wyłącznie na skorzystanie z usługi Newslettera będziemy wymagać podania tylko Twojego adresu e-mail.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, a także jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz Nam swoich danych osobowych możemy odmówić zawarcia z Tobą umowy, przez co w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usług Serwisu.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

8. Pliki Cookies:

W Serwisie wykorzystujemy technologię znaną jako „cookies”. Pliki cookies są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, Serwis rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. W ten sposób cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone dane dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Przetwarzamy powyższe dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez Ciebie ze strony Serwisu w następujących celach:

 • identyfikowania Ciebie jako zalogowanego użytkownika Serwisu;
 • zapamiętywania wybranych przez Ciebie Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;
 • zapamiętywania danych z wypełnianych przez Ciebie formularzy, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
 • dostosowywania zawartości strony Serwisu do Twoich indywidualnych preferencji (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu;
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu.

Możesz w każdej chwili wyłączyć lub dokonać ograniczenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. w zależności od używanej przeglądarki:

8. Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych/profilowaniu

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).